WebdeHouse
   
  TURKİYE'DE EGİTİMİN DOĞRU ADRESİ
  Es-maül Hüsna
 
 

ESMA´UL HÜSNA

 
 
 
Her kim bu isimleri sayarsa,anlarsa,ezberlerse cennete girer (Hz.Muhammed s.a.v.)
 
 

 

     1 - "Hüvallahü'l-lezi La ilahe illa hu"  "Allah"
          O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.

     2 - "er-Rahman" : Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (dünyada)

     3 - "el-Melik" : Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

     4 - "er-Rahim" : Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (ahirette)

     5 - "el-Kuddüs" : Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

     6 - "el-Selam" : Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan.

     7 - "el-Mü'min" : Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu              ortaya koyan, kullarına yaptıgı vadinde sadık.

     8 - "el-Müheymin" : Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip              koruyan.

     9 - "el-Aziz" : İzzet sahibi, maglup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

     10 - "el-Cabbar" : Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine              muktedir olan.

     11 - "el-Mütekebbir" : Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

     12 - "el-Halik" : Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan              vareden büyüklükte eşi olmayan.

     13 - "el-Bari" : Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.

     14 - "el-Muvassir" : Tasvir eden , her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

     15 - "el-Gaffar" : Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı.

     16 - "el-Kahhar" : Her şeye,her istedigini yapacak surette,galip ve hakim.

     17 - "el-Vahhab" : Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.

     18 - "el-Rezzak" : Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan.

     19 - "el-Fettah" : Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

     20 - "el-Alim" : Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

     21 - "el-Kabıt" : Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

     22 - "el-Basit" : Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

     23 - "el-Hafıd" : Yukarıdan aşağıya indiren, alcaltan, dereceleri düşüren.

     24 - "el-Rafi" : Yukarı kaldıran,yükselten, dereceleri yükselten.

     25 - "el-Muiz" : İzzet veren, aziz kılan.

     26 - "el-Müzil" : Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

     27 - "el-Semi" : Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.

     28 - "el-Basir" : Her şeyi gören.

     29 - "el-Hakem" : Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

     30 - "el-Adl" : Son derece adaletli olan.

     31 - "el-Latif" : En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.

     32 - "el-Habir" : Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.

     33 - "el-Halim" : Yumuşak devranan, hilmi çok olan.

     34 - "el-Azim" : Pek azametli olan, yüce.

     35 - "el-Gafur" : Çok bagışlayan, magfireti çok.

     36 - "el-Şekur" : Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan.

     37 - "el-Aliyy" : Çok yüce.

     38 - "el-Kebir" : Pek büyük.

     39 - "el-Hafız" : Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden, her şeyi afad ve beladan              koruyan.

     40 - "el-Mukit" : Bilen, tayin eden. Her yaradılmışın rızkını veren.

     41 - "el-Hasib" : Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi              bilen. Mahlukatına kafi olan.

     42 - "el-Celil" : Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

     43 - "el-Kerim" : Çok ikram ediçi, kerimi olan.

     44 - "el-Rakib" : Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.

     45 - "el-Mucid" : Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.

     46 - "el-Vasi" : Lütfu bol olan.

     47 - "el-Hakim" : Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.

     48 - "el-Vehud" : İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.

     49 - "el-Mecid" : Şanı, şerefi çok üstün olan.

     50 - "el-Bais" : Ölüleri dirilten , kabirlerden çıkaran.

     51 - "el-Şehid" : Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

     52 - "el-Hakk" : Vacib'ul vücut olan, varlıgı hiç degişmeden duran.

     53 - "el-Vekil" : Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

     54 - "el-Kaviyy" : Pek kuvvetli.

     55 - "el-Metin" : Pek güclü.

     56 - "el-Veliyy" : Seckin kullarının dostu.

     57 - "el-Hamid" : Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.

     58 - "el-Muhsin" : Namütanahi de olsa, bir bir herşeyin sayısını bilen.

     59 - "el-Mubdi" : Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.

     60 - "el-Muid" : Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

     61 - "el-Muhyi" : İhya eden, dirilten, can bağışlayan, saglık veren.

     62 - "el-Mümit" : Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.

     63 - "el-Hayy" : Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

     64 - "el-Kayyum" : Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.

     65 - "el-Vacid" : istediğini, istediği vakit bulan.

     66 - "el-Macid" : Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsemahası bol.

     67 - "el-Vahid" : Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, efailinde ortağı ve benzeri              olmayan.

     68 - "el-Samed" : Her şey O na muhtac, fakat O hiç birşeye muhtac degil.

     69 - "el-Kadir" : istediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

     70 - "el-Mukdedir" : kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

     71 - "el-Mukaddim" : İstediğini öne getiren, öne alan.

     72 - "el-Muahhir" : İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

     73 - "el-Evvel" : Her şeyden önce var olan.

     74 - "el-Ahir" : Her şey helek olduktan sonra geri kalan.

     75 - "el-Zahir" : Varlığı sayısız delillerle açık olan.

     76 - "el-Batın" : Akılların idrak edemeyecegi yüce azabı gizli olan.

     77 - "el-Vali" : Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden.

     78 - "el-Müteali" : Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.

     79 - "el-Berr" : Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

     80 - "el-Tevvab" : Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

     81 - "el-Muntekım" : Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.

     82 - "el-Afüvv" : Affeden, magfiret eden.

     83 - "el-Rauf" : Merhamet edici. Pek şefkatli.

     84 - "Malik'ül-Mülk" : Mülkün ebedi ezeli sahibi.

     85 - "Zülcelali ve'l-İkram" : Hem azamet sahibi, hem fazlu kerem sahibi.

     86 - "el-Muksit" : Hükmünde ve ef alinde adaletli olan.

     87 - "el-Cami" : İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.

     88 - "el-Ganiyy" : Çok zengin, hiç birşeye muhtac olmayan.

     89 - "el-Mugni" : Diledigine zenginlik veren müstagni kılan.

     90 - "el-Mani" : Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen, engelleyen.

     91 - "el-Darr" : Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.

     92 - "el-Nafi" : Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

     93 - "el-Nur" : Alemleri nurlandıran, diledigine nur eden, nur olan.

     94 - "el-Hadi" : Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.

     95 - "el-Bedi" : Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.

     96 - "el-Baki" : Varlıgının sonu bulunmayan, ebedi olan.

     97 - "el-Varis" : Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.

     98 - "el-Raşit" : Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

     99 - "es-Sabur" : Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.

 
 
   
   
 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkürler...  
 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol